Regulamin „Domków Asgard”

Szanowni Goście,
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rezerwacji i wynajmu domków letniskowych ASGARD,  zwanego dalej „Regulaminem”.

I
Postanowienia ogólne:
1. Regulamin określa warunki rezerwacji, najmu oraz użytkowania domków letniskowych ASGARD przez Gościa.

2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Gościa.

3. ASGARD może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu na rzecz Gościa dokonanej płatności w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

4. Nr rachunku bankowego ASGARD, na który należy dokonywać płatności: Bank Santander Bank Polska nr 65 1090 2415 0000 0001 4663 5556

5. Cena pobytu obliczana jest na podstawie Cennika dostępnego: domkiasgard.pl/cennik-i-rezerwacje

6. Dane kontaktowe ASGARD:
Adres: ul.Posejdona 6, 76-034 Gąski
Telefon: 601 435 230
E-mail: rezerwacje@domkiasgard.pl
Massenger: @domkiasgard

II
Rezerwacja i zasady płatności:
1. Wszelkie informacje w sprawie rezerwacji można uzyskać telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem aplikacji Messenger lub za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce: https://domkiasgard.pl/cennik-i-rezerwacje/.

2. Liczba osób mogących zamieszkać w domku letniskowym jest ograniczona i wynosi maksymalnie 9 osób. Zgodnie z cennikiem, standardowa cena dotyczy domku przeznaczonego dla 7 osób, każda osoba, powyżej tej ilości podlega dodatkowej opłacie. W przypadku przekroczenia deklarowanej (podczas rezerwacji lub zakwaterowania) liczby osób korzystających z domku letniskowego bez zgody i wiedzy ASGARD, ASGARD uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi dla Gościa, bez obowiązku po stronie ASGARD do zwrotu Gościowi wniesionej wcześniej opłaty i do zatrzymania kaucji w wysokości wynikającej z  ust. 12 niniejszego paragrafu. 

3. Rezerwacja dokonywana jest w dwóch etapach:
a) I etap: złożenie oświadczenia o rezerwacji domku letniskowego ASGRAD za pomocą jednej z form określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem aplikacji Massenger lub za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce: https://domkiasgard.pl/cennik-i-rezerwacje/;
b) II etap: dokonanie płatności w ciągu 24h licząc od chwili złożenia oświadczenia o rezerwacji na właściwy nr rachunku bankowego ASGARD.


4. Podczas rezerwacji należy podać:
a) imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,
b) imię i nazwisko oraz liczbę osób, które będą korzystały z domku letniskowego, w tym wiek, jeśli wśród korzystających będą dzieci poniżej lat 5.
c) uzgodniony termin pobytu,
d) nr telefonu kontaktowego oraz adres mailowy.5. Rezerwacja jest skuteczna po zrealizowaniu obu etapów wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Chwilą dokonania rezerwacji jest moment zaksięgowania na rachunku bankowym ASGARD równowartości ceny 2 dób, ustalonych według cennika. (zadatek).

6. Brak wpłaty w terminie określonym w ust. 3 lit. b) niniejszego paragrafu skutkować będzie anulowaniem rezerwacji.

7. W tytule przelewu należy wpisać:
a) imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,
b) uzgodniony termin pobytu,
c) nr telefonu kontaktowego oraz adres mailowy.

8. Pozostałą kwotę zapłaty ceny za pobyt, Gość powinien uiścić:
gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy
Pozostałą kwotę zapłaty ceny za pobyt, Gość powinien uiścić:
a) gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy
b) przelewem bankowym na rachunek bankowy ASGARD, z tym zastrzeżeniem, że przy odbiorze kluczy całość ceny winna być zaksięgowana na rachunku bankowym ASGARD.

9. Gość zobowiązany jest – najpóźniej w dniu planowanego przyjazdu – do uregulowania całej należności za pobyt, nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od ASGARD, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

10. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Gościa, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

11. W dniu przyjazdu Gościa, z chwilą odbioru kluczy, Gość zobowiązany jest do zapłaty kaucji w wysokości 700,00 zł (zwanej dalej: „kaucją”).

12.

1. Kaucja podlega zwrotowi w dniu wyjazdu Gościa, chyba że:

  1. domek letniskowy lub jego wyposażenie uległy  zniszczeniu wskutek nieprawidłowego korzystania przez Gościa,
  2. Gość naraził ASGARD na straty finansowe wskutek niestosowania się do zasad Regulaminu,
  3. wystąpiły okoliczności, o których mowa w paragrafie  V  Regulaminu.

2. Jeżeli kaucja nie pokryje opłat należnych ASGARD, powstałych wskutek naruszenia którejkolwiek z zasad  Regulaminu, w tym w szczególności określonych w ustępie poprzedzającym, ASGARD wystawi dodatkowy rachunek obciążający Gościa i wezwie Gościa do jego zapłaty.

3. Kaucja nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.13. W przypadku rezygnacji z pobytu, z przyczyn niezależnych od ASGARD, zadatek nie podlega zwrotowi.

14. Zmiana terminu rezerwacji przez Gościa jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu innego terminu z ASGARD, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.

15. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem najmu lub w trakcie trwania najmu, Gość zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ASGARD całej opłaty, tj. 100% wartości ceny najmu.

16. Umowa zawarta pomiędzy ASGARD a Gościem obejmuje tylko wynajem domków letniskowych. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu wolnego Gościa.
Cena najmu nie obejmuje opłaty miejscowej. Do ceny doliczana jest opłata miejscowa zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Mielna nr  XXVIII/304/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej. W przypadku Gości przebywających w domku letniskowym dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych opłata wynosi 3,20 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

17. Cena najmu nie obejmuje opłaty za zużytą energie elektryczną. Przy wymeldowaniu przedstawiciel ASGARD zczytuje zużycie enegrii elektrycznej z licznika w domu i pobiera opłatę w wysokośći 1,50 zł za kWh.

§ III
Zakwaterowanie:
1. Zakwaterowanie do domku letniskowego może nastąpić najwcześniej o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu Gościa. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną z ASGARD godzinę, Gość zobowiązany jest do powiadomienia ASGARD o przewidywanym opóźnieniu.

2. Wykwaterowanie powinno nastąpić do godziny 10:00 w dniu wyjazdu Gościa chyba, że Gość ustali z ASGARD inne godziny zakwaterowania i wykwaterowania. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia ASGARD godziny wykwaterowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku letniskowego.

3. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje przy obecności osoby upoważnionej przez ASGARD.

4. Podczas zakwaterowania i odbioru kluczy Gość zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości, umożliwiając ASGARD potwierdzenie danych osobowych.

5. Z chwilą zakwaterowania i przekazania kluczy przedstawiciel ASGARD oprowadzi Gościa po domku letniskowym. W trakcie oprowadzania Gość winien zgłosić swoje ewentualne uwagi, co do wyposażenia domku letniskowego oraz jego stanu technicznego. Zastrzeżenia winny zostać wpisane do protokołu przekazania domku letniskowego przedstawionego przez ASGARD i podpisane przez Gościa.

6. Brak zastrzeżeń ze strony Gościa w chwili zakwaterowania oraz w ciągu następnych 2 godzin od zakwaterowania uznaje się za zaakceptowanie wyposażenia oraz stanu technicznego domku letniskowego.

7. Z chwilą wykwaterowania Gościa, w przypadku braku zastrzeżeń ze strony ASGARD, co do wyposażenia oraz stanu technicznego domku letniskowego, z którego korzystał Gość, następuje  podpisanie protokołu przekazania domku letniskowego oraz zwrot kaucji, chyba że zachodzi którakolwiek z okoliczności  z § II ust. 12  Regulaminu.

§ IV
Użytkowanie domku letniskowego podczas pobytu:
1. Cały teren ASGARD jest monitorowany.

2. W domku letniskowym obowiązuje całkowity zakaz palenia jakichkolwiek substancji. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, złamanie tego zakazu może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy z Gościem ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi dla Gościa, bez obowiązku po stronie ASGARD do zwrotu Gościowi wniesionej wcześniej opłaty.

3. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku letniskowym zabrania się nadto:
a) używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,

b) wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,

c) rozpalania ogniska lub grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym.

Złamanie któregokolwiek z powyższych zakazów może skutkować wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi dla Gościa, bez obowiązku po stronie ASGARD do zwrotu Gościowi wniesionej wcześniej opłaty.

4. Parkowanie pojazdu jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Na jeden domek letniskowy przypada 1,5 miejsca parkingowego. Jedno miejsce parkingowe wliczone jest w cenę domku letniskowego.  Zabrania się mycia pojazdów na terenie ASGARD. 5. W przypadku zgubienia kluczy do domku letniskowego, Gość zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu ASGARD. Zgubienie kluczy wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Gościa opłaty w wysokości 50,00 zł. Oplata ta może zostać potrącona z kaucji, zgodnie z § II ust. 12 Regulaminu.

6. Cena usług świadczonych przez ASGARD nie obejmuje ubezpieczenia Gości. ASGARD nie odpowiada za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży, wartościowych przedmiotów, kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ASGARD w czasie całego pobytu Gościa.

7. ASGARD nie ponosi odpowiedzialności za mienie wniesione przez Gościa do domku letniskowego, w szczególności takie jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, inne przedmioty o charakterze unikatowym.

8. ASGARD nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie należącym do ASGARD. Goście będący rodzicami dzieci do lat 5, zobowiązani są do korzystania z nieprzemakalnych mat, zabezpieczających materac łóżka przed zmoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.

9. W przypadku, gdy Gość narusza spokój na terenie ASGARD i nie przestrzega powszechnie stosowanych zasad współżycia społecznego, ASGARD zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi dla Gościa, bez obowiązku po stronie ASGARD do zwrotu Gościowi wniesionej wcześniej opłaty.

10. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia ASGARD wszelkich zauważonych nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym domku letniskowego oraz jego wyposażeniem. Gość nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek napraw lub czynienia jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku letniskowym.

11. Gość ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas jego pobytu w domku letniskowym. Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów likwidacji tych szkód. Wszelkie usterki powstałe wskutek zachowań Gościa zostaną opisane i przesłane Gościowi mailowo, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres podany przez Gościa do protokołu podczas zakwaterowania) w ciągu 24h, licząc od chwili  wykwaterowania Gościa wraz z kosztorysem naprawy. Zwrot kosztów naprawy Gość winien pokryć w terminie 3 dni, licząc od chwili otrzymania wiadomości o szkodzie od ASGARD. Zapłata winna nastąpić na rachunek bankowy ASGARD.

12.

1. Gość zobowiązany jest do utrzymywania porządku w domku letniskowym, w tym w szczególności:
a) regularnego opróżniania kosza na śmieci, z uwzględnieniem segregacji śmieci,
b) utrzymania porządku toalety oraz kuchni.

2. Naruszenie zasad punktu poprzedzającego, w tym w szczególności związanych z segregacją śmieci może skutkować obciążeniem Gościa opłatą w wysokości 100,00 zł, która może zostać potrącona z kaucji, zgodnie z § II ust. 12 Regulaminu.

13. ASGARD nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępem do Internetu.

14.

1. Akceptowany jest pobyt zwierząt domowych na terenie ASGARD pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia (podczas rezerwacji) zamiaru przybycia ze zwierzęciem.

2. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom oraz nie może zagrażać ich bezpieczeństwu.

3. Odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Gość.

4. Gość zobowiązany jest sprzątać po swoim zwierzęciu wewnątrz domku letniskowego i na terenie posesji.

5. Gość powinien mieć przy sobie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.
6. Za pobyt zwierzęcia pobierana jest oplata w wysokości ustalonej podczas dokonywania rezerwacji z ASGARD.

§ V Udostępnianie domku letniskowego przez Gościa osobom trzecim


1. Gość nie może użyczać lub oddawać w podnajem innym osobom domku letniskowego. Każda dodatkowa osoba, nieobjęta wcześniejszą rezerwacją, może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez ASGARD oraz za dodatkową opłatą, pod warunkiem, że liczba osób nie przekroczy maksymalnej liczby Gości, określonej w § II ust. 2.

2. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niebędących Gośćmi ASGARD. 

3. ASGARD zastrzega możliwość weryfikacji tożsamości Gości oraz osób przebywających na terenie ASGARD na podstawie okazania dokumentu tożsamości w trakcie pobytu.

4. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez osoby, którym udostępnił domek letniskowy, a które nie zostały wskazane przez niego podczas rezerwacji [zgodnie z § II ust. 4 lit. b)] lub podczas zakwaterowania.

5. W przypadku, gdy podczas weryfikacji tożsamości Gości w trakcie pobytu okaże się, że Gość udostępnił domek letniskowy osobom, które nie zostały wskazane podczas rezerwacji [zgodnie z § II ust. 4 lit. b)] lub podczas zakwaterowania, ASGARD naliczy opłatę za każdą niezakwaterowaną osobę w wysokości 65,00 zł za dobę oraz opłatę wskazaną w § II ust. 16 i obciąży nią Gościa. 

6.  Opłaty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zostaną potrącone z kaucji, zgodnie z § II ust. 12 niniejszego Regulaminu.

§ VI
Postanowienia końcowe:
1. Kwestie nieujęte w Regulaminie regulują powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności  przepisy Kodeks cywilny
2. Ewentualne spory pomiędzy ASGARD a Gościem rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku niedojścia do porozumienia, na drodze postępowania sądowego.

ŻYCZYMY PAŃSTWU UDANEGO WYPOCZYNKU!

Polityka prywatności

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Barbara Stach, NIP: 9111065007, REGON: 363374340

i

Mariusz Stach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NOVA Mariusz Stach z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ul. 3 Maja 11, NIP: 9111025864, REGON: 932697063

działający wspólnie w formie spółki cywilnej pod firmą ELEKTROSPRZĘT S.C.MARIUSZ STACH, BARBARA STACH z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ul. 3 Maja 11, NIP: 9110003582 REGON: 930041128

2.

Mogą Państwo skontaktować się z ASGARD:
a) telefonicznie: 601 435 230
b) wysyłając wiadomość e-mail: rezerwacje@domkiasgard.pl

3.


Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
c) związanych z realizacją umowy,
d) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, a także obroną przed nimi,
e) związanych z realizacją obowiązków ustawowych (np. rachunkowych, podatkowych),
f) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
g) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

6.

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom ASGARD,
b) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi (np. poczcie, bankom, firmom telekomunikacyjnym itp.),
c) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (podwykonawcom),
d) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7.

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

8.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a) czasu obowiązywania umowy,
b) przepisy prawa, które mogą obligować ASGARD do przetwarzania danych przez określony czas,
c) okres, który jest niezbędny do ochrony interesów ASGARD,
d) czas, przez który dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane.
Każdorazowo decydujące znaczenie ma najdłuższy ze wskazanych okresów, ale zakres przetwarzanych danych może się zmieniać.

9.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przepisy RODO precyzują, które z ww. uprawnień można realizować w jakim zakresie i w jakich okolicznościach.

10.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy ASGARD.

11.

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Polityka cookies


1.
ASGARD nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Gościa i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych ASGARD. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Gościa pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator ASGARD.

2.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych ASGARD do preferencji Gościa oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Gościa i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Gość korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Gościa (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ASGARD ponownie wpisywać loginu i hasła.

3.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Gościa do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Gościa przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Gościa.

4.
W ramach ASGARD stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach ASGARD, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach ASGARD;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach ASGARD,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych ASGARD;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Gościa ustawień i personalizację interfejsu Gościa, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Gość, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Gościowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Gościa. Gość może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Gościa. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.
ASGARD informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych ASGARD.

7.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Gościa i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z ASGARD reklamodawców oraz partnerów.

8.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


Klauzula informacyjna RODO

1.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Barbara Stach, NIP: 9111065007, REGON: 363374340

i

Mariusz Stach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NOVA Mariusz Stach z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ul. 3 Maja 11, NIP: 9111025864, REGON: 932697063

działający wspólnie w formie spółki cywilnej pod firmą ELEKTROSPRZĘT S.C.MARIUSZ STACH, BARBARA STACH z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ul. 3 Maja 11, NIP: 9110003582 REGON: 930041128

2.
Mogą Państwo skontaktować się z ASGARD:
a) telefonicznie: 601 435 230
b) wysyłając wiadomość e-mail: rezerwacje@domkiasgard.pl

3.
Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
c) związanych z realizacją umowy,
d) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, a także obroną przed nimi,
e) związanych z realizacją obowiązków ustawowych (np. rachunkowych, podatkowych),
f) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
g) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

6.
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom ASGARD,
b) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi (np. poczcie, bankom, firmom telekomunikacyjnym itp.),
c) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (podwykonawcom),
d) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7.
Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

8.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a) czasu obowiązywania umowy,
b) przepisy prawa, które mogą obligować ASGARD do przetwarzania danych przez określony czas,
c) okres, który jest niezbędny do ochrony interesów ASGARD,
d) czas, przez który dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane.
Każdorazowo decydujące znaczenie ma najdłuższy ze wskazanych okresów, ale zakres przetwarzanych danych może się zmieniać.

9.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przepisy RODO precyzują, które z ww. uprawnień można realizować w jakim zakresie i w jakich okolicznościach.

10.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy ASGARD.

11.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Marketing

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu marketingu własnych usług jest Barbara Stach, NIP: 9111065007, REGON: 363374340, Mariusz Stach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NOVA Mariusz Stach z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ul. 3 Maja 11, NIP: 9111025864, REGON: 932697063 działający wspólnie w formie spółki cywilnej pod firmą ELEKTROSPRZĘT S.C.MARIUSZ STACH, BARBARA STACH z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ul. 3 Maja 11, NIP: 9110003582 REGON: 930041128.

Mogą Państwo skontaktować się z ASGARD:

a) telefonicznie: 601 435 230,

b) wysyłając wiadomość e-mail: rezerwacje@domkiasgard.pl.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko) i kontaktowych (adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane w celu marketingu usług za pomocą środków komunikacji w zależności od zakresu podanych danych na podstawie wyrażonej zgody. Prowadzenie działań marketingowych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204, ze zm.)

Art. 172 ustawy Prawa telekomunikacyjnego (Dz.U.2018.0.1954).

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. dostawcy rozwiązań IT).

Okres przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w jakim zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane. Każdorazowo podstawą do zakończenia przetwarzania jest odwołanie przez Państwa zgody.

Przekazanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do sprzeciwu oraz usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

6) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ale bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Oferta handlowa

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest Barbara Stach, NIP: 9111065007, REGON: 363374340, Mariusz Stach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NOVA Mariusz Stach z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ul. 3 Maja 11, NIP: 9111025864, REGON: 932697063 działający wspólnie w formie spółki cywilnej pod firmą ELEKTROSPRZĘT S.C.MARIUSZ STACH, BARBARA STACH z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ul. 3 Maja 11, NIP: 9110003582 REGON: 930041128.

Mogą Państwo skontaktować się z ASGARD:

a) telefonicznie: 601 435 230,

b) wysyłając wiadomość e-mail: rezerwacje@domkiasgard.pl.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko) i kontaktowych (adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu naszej oferty za pomocą środków komunikacji w zależności od zakresu podanych danych na podstawie wyrażonej zgody. Prowadzenie działań polegających na przedstawianiu oferty stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204, ze zm.)

Art. 172 ustawy Prawa telekomunikacyjnego (Dz.U.2018.0.1954).

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. dostawcy rozwiązań IT).

Okres przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w jakim zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane. Każdorazowo podstawą do zakończenia przetwarzania jest odwołanie przez Państwa zgody.

Przekazanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich/ Korzystając z niektórych narzędzi (zwłaszcza IT) możemy przekazywać niektóre Państwa dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poziom ochrony danych w tych krajach może być niższy niż w Państwach EOG. Instrumentem prawnym zabezpieczającym taki transfer danych są: standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (ich treść jest dostępna na stronie http://eur-lex.europa.eu).

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do sprzeciwu oraz usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

6) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ale bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Masz pytania? Napisz do nas!

Masz pytania?

Napisz do nas!